"De 778 miljoen kilometer van Brussel" (repo tvbrussel)

Uit het regeerakoord 2009-2014:

De doelstelling van het mobiliteitsbeleid moet erin bestaan de vermindering met 20% van de verkeerslast in het Gewest te bereiken in vergelijking met 2001, zoals bepaald in het GewOP en het Iris 2-plan.

Volgens cijfers van de FOD Mobiliteit, daalde in 2008 voor het eerst het aantal voertuigkilometers (vkm) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vergelijking met het jaar daarvoor (-0,5%).  Die daling zette zich verder in 2009 (- 0,5%) en 2010 (-0.8%) . Als het dalingspercentage sinds het begin van deze legislatuur wordt verder gezet, zal de verkeerslast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018 slechts 5,6% minder zijn dan in 2001, in plaats van de vooropgestelde 20%.

De daling moet geplaatst worden binnen een lange-termijntrend die nog steeds een lange stijgende lijn is en die teruggaat tot het begin van de beschikbare cijfers (+30,9% vkm in 2010 tov 1985). Bovendien moeten we de huidige daling sterk relativeren: de daling sinds het begin van de legislatuur (tussen 2009 en 2010) van 3,80 naar 3,77 miljard vkm, wordt geweten aan de invloed van de economische crisis. De daling doet zich enkel voor op de gewestwegen (van 2,28 naar 2,23 miljard vkm of -2,2% ) en wordt deels gecompenseerd door een stijging van het verkeer op de gemeentelijke wegen (van 1,09 naar 1,11 miljard vkm of + 1,8%).

We kunnen een stijging van het aantal vkm verwachten onder invloed van een economische heropleving. Met andere woorden, halfweg de legislatuur valt er nog geen daling van de verkeerslast te merken ten gevolge van het mobiliteitsbeleid. Dat is logisch omdat er vandaag nog geen beleidsmaatregelen in werking zijn die het autoverkeer kunnen remmen. Om de verkeerslast te verminderen zijn vooral sturende fiscale maatregelen en een parkeerbeleid belangrijk. Zie hiervoor de volgende fiches.

Wat nu?

Bral verwacht dat in de tweede helft van de legislatuur een eµte trendbreuk wordt ingezet, om de tussentijdse doelstellingen die in het Iris 2-plan vooropgesteld worden te halen: een vermindering van 6 tot 10% van de verkeerslast tegen 2014 (volgens de Nederlandstalige versie van het plan) of 'à la limite' tegen 2015 (volgens de Franstalige versie) (sic). Dat komt overeen met een daling van 778 miljoen vkm per jaar. Bij een daling van 6% tegen 2014, zullen de inspanningen achteraf groter moeten zijn om de 20% vermindering in 2018 te halen. Bovendien is het om de opwarming van het klimaat tot 2°C te beperken erg belangrijk dat de CO2-uitstoot zo snel mogelijk daalt, omdat CO2die vandaag wordt uitgestoten ongeveer 100 jaar in de atmosfeer blijft, en dus steeds verder opbouwt. 

Bral mocht dit standpunt ook eens uitleggen op tvbrussel (klik hieronder):