Communiqué: Bral lanceert appel à projets “8m² for everybody!” (Week van de Mobiliteit)

Press releases

press releasesHere we publish all press releases of Bral. Subscribe to our BRALbrief newsletter or to our RSS- feed to receive our press releases and other notifications in real time. If  you want to receive each press release directly into your mailbox, please send us an email with subject "subscribe press mailing" to bral@bralvzw.be

+++ FR ci-dessous +++

Persbericht: Bral lanceert projectoproep “8m² voor iedereen!” (Week van de Mobiliteit)

Na het succes van vorig jaar lanceert Bral vzw dit jaar opnieuw de projectoproep voor de Brusselse Week van de Mobiliteit. Met de slogan  “8m² voor iedereen!”, roept Bral op tot  een ander gebruik van 8m² ‘parkeerplaats’ in de stad.De Brusselse groep Jaune Toujours leende muziek voor de video die de projectoproep bekend maakt, met daarin beelden van enkele projecten van de vorige editie.

Bral herinnert eraan dat 40% van  de Brusselse gezinnen geen auto bezit, en dat die evenveel recht hebben om de openbare ruimte te gebruiken als mensen met een auto.“De bevolking in Brussel zal toenemen, maar de openbare ruimte niet. Het is dan ook een logische conclusie dat er meer plaats moet komen voor mensen, en minder voor auto’s,” zegt Jeroen Verhoeven, mobiliteitsmedewerker bij Bral.18% van de oppervlakte van het Brussels Gewest is verkeersinfrastructuur. Meer dan 70% van een traditionele Brusselse straat - van gevel tot gevel - is bestemd voor gemechaniseerd verkeer en parkeerplaatsen. Dan hou je nog 30% over voor voetgangers, fietsers en andere verplaatsingsmiddelen. Dat is geen eerlijke verdeling. In het Brussels Gewest slorpt de auto alleen bovendien 293ha van de openbare ruimte op. Dat komt overeen met de oppervlakte van Sint-Agatha-Berchem.”

Parkeerbeleid nodig voor een leefbare stad

De doelstelling uit het Brussels mobiliteitsplan Iris 2 om het autoverkeer met 20% te verminderen tegen 2018, kan niet gehaald kan worden zonder een degelijk parkeerbeleid.

Daarom bevat dat plan ook de concretedoelstelling om het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte met 16% naar beneden te halen tegen 2018. Broodnodig voor de leefbaarheid van onze stad, nu en in de toekomst. Bral roept de Brusselaars op om die doelstelling mee te helpen bereiken.

Wil je meer weten over hoe je kan deelnemen aan de projectoproep? Kijk dan op www.bralvzw.be/8m2 of www.8m2.org

Bekijk hieronder zeker ook de video van de projectoproep, met deelnemers van editie 2011:

+++ FR +++

 

Communiqué de presse: Le BRAL lance l'appel à projets “8m² pour chacun!” (Semaine de la Mobilité)

 

Après le succès de l'année dernière, l'asbl Bral lance cette année à nouveau l’appel à projets pour la semaine de la Mobilité avec le slogan « 8m² pour chacun' ! » Le Bral appelle à une autre utilisation des 8 m² destinées aux places de parking dans la ville. Le groupe bruxellois Jaune Toujours prête sa musique pour une vidéo destinée à rendre public l’appel à projets, en présentant les images de quelques projets de l'année dernière.

Le Bral rappelle par ailleurs que 40% des familles bruxelloises ne possèdent pas de voiture et que celles-ci ont le droit de disposer d'un espace public aussi large que les personnes disposant d'une voiture.
 
Selon Jeroen Verhoeven, chargé de mission mobilité du Bral, « la population à Bruxelles va augmenter mais pas l'espace public. Une conclusion logique s'impose, il devra il y avoir plus de places pour les gens et moins pour les voitures ». « 18% de la surface de la Région Bruxelloise sont des infrastructures routières, plus de 70% d’une rue traditionnelle bruxelloise – de façade à façade – sont destinés à un trafic mécanisé et à des places de parkings. Il ne reste donc que 30% pour les piétons, cyclistes et autres moyens de déplacement. Nous trouvons que cela ne représente pas un partage équitable de l'espace urbain. En outre, en Région Bruxelloise, la voiture à elle seule absorbe 293 ha d'espace public. Cela correspond à la surface de Berchem-Sainte-Agathe.»

Une vraie politique de stationnement est nécessaire pour diminuer le trafic automobile.

Bral attire l’attention sur le fait qu’on ne pourra atteindre l’objectif de diminution de 20% du trafic automobile d’ici à 2018 fixé dans le Plan Iris 2 sans mettre en place une solide politique de stationnement. Le Plan Iris 2 présente d’ailleurs comme objectif de réduire le nombre de places de stationnement de 16% d’ici à 2018. Des objectifs essentiels pour la viabilité de la ville, aujourd’hui et à l’avenir.

Vous voulez en savoir plus sur comment participer à cet appel à projet?

Visitez le site bralvzw.be/fr/8m2 ou www.8m2.org

Pour voir la vidéo, cliquez ci-dessous:

Contact :

Jeroen Verhoeven

Stafmedewerker mobiliteit / Chargé de mission mobilité

T 02 217 56 33 | M 0477 46 31 81

Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw

Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel

www.bralvzw.be

Recente persberichten:

Mobiliteitsplan voor de Vijfhoek: “Stad Brussel moet de wet respecteren”

*** version FR ici ***

De drie stads- en milieuverenigingen ARAU, BRAL en IEB, bijgestaan door acht bewoners uit het centrum van Brussel (ondersteund door de bewonersgroepen van  hun respectievelijke wijken: Rouppe, Begijnhofwijk, Vismet, Sint-Katelijne, Nieuwe Graanmarkt, Marollen, Vrijheidswijk en Sint-Goriks) hebben bij de Raad van State een beroep aangetekend tegen het mobiliteitsplan voor Vijfhoek van de Stad Brussel.

"Thurn & Taxis: geen vergunning voor het Meandergebouw zonder coherent plan"

BRAL, stadsbeweging voor Brussel, vraagt om geen vergunning af te geven voor het nieuwe kantoorgebouw voor de Vlaamse Gemeenschap, zolang er geen coherent plan is voor de belangrijkste woonzone op de site Thurn&Taxis (T&T). “De samenhang in de planning van deze cruciale zone is vandaag zoek. Dat zeggen ook verschillende gewestelijke diensten”, aldus BRAL, die het dossier van T&T al sinds eind jaren 90 van dichtbij opvolgt.

Persbericht: Platform Pentagone | Brusselse handelaars, bewonersgroepen en organisaties verenigen zich in platform rond de heraanleg Centrale Lanen

Verschillende bewonersgroepen, handelaars en organisaties in Brussel hebben zich verenigd in een nieuw platform: Platform Pentagone. Ze willen op die manier de vaak constructieve kritiek kanaliseren dat er vanuit verschillende hoeken blijft komen op de achterhaalde visie van het Brussels stadsbestuur op de toekomst van de Brusselse Vijfhoek. Ze roepen andere groepen en organisaties op om hun 12 eisen te onderschrijven en willen op die manier een draagvlak creëren voor een alternatieve, gedurfde en gezondere toekomst voor de Brusselse binnenstad.

 

Persmededeling: Nieuwe parkings in centrum-Brussel: "nieuwe ambities, oude oplossingen"

Stadsorganisaties BRAL, IEB en ARAU verzetten zich met klem tegen de creatie van nieuwe parkings in het centrum van de stad. De Stad Brussel moet aandringen bij Gewest om harde en concrete maatregelen te nemen om overal en altijd in het gewest de autodruk te verminderen. Ze moeten samen naar échte en creatieve oplossingen zoeken voor de mobiliteitsproblemen. Openbaar vervoer en de actieve modi (fietsers, voetgangers, ...) moeten daarbij altijd voorrang krijgen. 

Persbericht: Ninoofsepoort: hou de tram in het midden

Drie jaar na de overlegcommissie op 27 september 2011 staat de gemachtigde ambtenaar op het punt de vergunning af te leveren voor de controversiële herinrichting van de wegen en publieke ruimte rond de Ninoofsepoort. Deze lange rijpingstijd volstond echter niet om een oplossing te vinden voor een belangrijk punt van kritiek: het ingewikkelde, dure en plaatsverslindende traject voor trams en bussen. En juist dat traject staat een beter plan in de weg.

Pages