Downloads en documentatie

documentatieIn deze rubriek plaatsen wij niet enkel de Bral-uitgaven, maar we verwijzen ook naar documenten, studies, onderzoeken, persberichten, links, ... die volgens ons interessant zijn en/of gelinkt zijn aan de Bral-thema's mobiliteit, duurzame stadsontwikkeling, milieu en natuur en participatie.

PUBLICATIE: Sociale impact van stedelijk groen (eindrapport ronde tafel)

Het belang van contact met de natuur voor het welzijn van de mens, is immens. Vergroening hoort dan ook een speerpunt te zijn van elk stadsvernieuwingsproject, zo luidt een van de conclusies van een literatuuronderzoek en ronde tafel van Bral vzw. Maar hoe kunnen we groen brengen in de centrumwijken zonder gentrification te veroorzaken?
Een nieuwe publicatie van Bral brengt meer inzicht.

PUBLICATIE: "Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk – Strategieën in de strijd - van 1986 tot nu" (3-talige versie online)

De bewoners van de Brusselse EU-wijk speelden een cruciale rol in de ontwikkelingen van hun wijk. Dat de Europese wijk, of de Leopoldwijk, eruitziet zoals ze er vandaag uitziet, is dus zeker niet alleen te danken aan de grillen van vastgoedontwikkelaars en politici. Bewoners voeren al meer dan 30 jaar strijd en BRAL staat hen tot vandaag met professionele raad en daad bij. Al die ervaringen staan nu op papier. Op net geen 100 pagina’s komt BRAL naar buiten met een leesbaar (en drietalig!) overzicht van bijna 30 jaar bewonersstrijd in de EU-wijk. Bestel jouw exemplaar of lees hier online.
 

Bral in en voor Brussel 2018 - Meerjarenplan (download)

Bral slaat een andere weg is. Dat hebt u misschien al horen waaien. Met dit document houden we jullie op de hoogte van de keuzes die jullie, de leden, de medewerkers en het bestuur van BRAL gemaakt hebben. Eind 2013 bestond Bral 40 jaar. Na 40 jaar stadsacties is het vandaag tijd om ook intern een aantal dingen te veranderen. We willen de komende jaren kiezen voor nieuwe invalshoeken en nieuwe werkwijzen, die onze impact op Brussel moeten vergroten. We leggen in deze tekst uit wat de rol van BRAL vandaag is in Brussel. Daarna gaan we dieper in op de strategische keuzes die we hebben gemaakt voor 2018. Wat Bral dus concreet gaat doen. Deze tekst is het startpunt van een proces, dat afhankelijk is van vele factoren waar wij vandaag geen grip op hebben.  

Jaarverslag 2013

Eind 2013 bestaat Bral 40 jaar. Na 40 jaar stadsacties is het vandaag tijd om ook intern een aantal dingen te veranderen. Vanuit een grondige reflectie over de Brusselse stadsontwikkeling, over hoe Bral en Brussel op elkaar inspelen of juist niet, hebben we nieuwe invalshoeken en nieuwe speerpunten geselecteerd waarrond we onze werking de komende jaren gaan uitbouwen. Die ommezwaai is vandaag nog niet helemaal zichtbaar maar wel volop bezig. Maar ..... eerst kijken we nog even terug: lees hier waar BRAL zich in 2013 voor heeft ingezet! 

BRAL in de weer voor de Brusselse regering (Jaarverslag 2012)

Ook in 2012 gaven we weer volop onze steun aan de Brusselse regering. En dan vooral in het helpen verwezenlijken van haar doelstelling 20% minder auto’s door Brussel te laten rollen. Zo hielpen we actief ‘de picknickers’ de Anspachlaan enkele keren autovrij te maken. En om duidelijk te maken wat je allemaal wel niet kan doen wanneer er minder auto’s rijden over de centrale lanen verdiepten we het straatprotest met de wedstrijd  Anspachpark/Parc Anspach.

Het bezwaarschrift van Bral bij het D-GBP

 

Begin 2011 startte de Brusselse Regering de procedure op voor de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) van 2001. Het nieuwe « Demografisch» GBP moest tegemoetkomen “aan de uitdaging van de demografische groei en aan de dubbele vaststelling van een tekort aan woningen en een dringende behoefte aan schoolinfrastructuur”. Voorschriften worden herzien, bestemmingen gewijzigd, etc. BRAL vraagt op basis van een grondige lezing van het plan en het milieueffectenverslag om de wijziging van het GBP uit te stellen en eerst een integrale visie te ontwikkelen, zoals dat vandaag gebeurt bij de opmaak van duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan (GPDO). Lees alle argumenten in ons bezwaarschrift opgesteld in het kader  van het openbaar onderzoek (15 mei tot 13 juli) over het D-GBP. 

Jaarverslag 2011

Bral, voor sommigen een luis in de pels, voor anderen een steun of duw in de rug, een constructieve gesprekspartner en voor nog anderen een betweter. Zoveel mogelijk samen met wijkcomités of individuele Brusselaars die bij dossiers betrokken zijn, reageren we op officiële overlegmomenten, organiseren we zelf publieke debatmomenten of laten we onze stem horen. De grote stedenbouwkundige dossiers T&T, Heizel, N-O-Heembeek, RAC, etc... zijn daar mooie voorbeelden van. Maar er was meer, veel meer! We schreven onder meer een jaarverslag! Lees het hier.

Les revendications en matière de fiscalité environnementale

Les quatre fédérations environnementales belges (Inter-Environnement Wallonie, le Bond Beter Leefmilieu, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu et Inter-Environnement Bruxelles) ont mis leurs expertises en commun et réalisé un important travail d’analyse et de prospective qui a débouché sur onze propositions concrètes visant à verdir la fiscalité de notre pays. La mise en œuvre de ces mesures devrait non seulement générer des recettes supplémentaires mais aussi et surtout permettre d’amorcer la nécessaire transition économique répondant aux enjeux du changement climatique et à la raréfaction des matières premières. Elle devrait par ailleurs générer une réduction de coûts importants et souvent négligés dans l’évaluation des recettes et dépenses publiques, par exemple en matière de santé publique.

"Groene fiscaliteit kan overheidsfinanciën gezond maken"

 

Eind augustus 2011 hebben Bral, Bond Beter Leefmilieu, IEW en IEB elf
maatregelen voorgesteld om de fiscaliteit te vergroenen. “De overheid moet
stoppen milieuvervuiling te subsidiëren en moet milieuvervuilend gedrag
correct belasten. Zo kunnen we de levenskwaliteit verhogen. Maar tegelijk 
kunnen we externe kosten vermijden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en
voor extra infrastructuur. Een vergroening van de fiscaliteit kan tot 8
miljard per jaar opbrengen." Klik door voor alle teksten. 
 

 

Van Maerlantsite: symbool voor vastgoedpolitiek van de EU in Brussel

Net voor de zomervakantie 2011 vond er een openbaar onderzoek plaats voor het befaamde Van Maerlantblok in de Europese wijk. Op deze 'tijdelijke' parking midden in de EU-wijk zou er een project komen met beperkte kantooroppervlakte, beperkt aantal parkings, veel woningen en een toren van 25 verdiepingen. Coördinatie Europa – een samenwerking tussen verschillende verenigingen en groepen in de Europese wijk - is extra waakzaam, want Van Maerlant is een symbolische plek. 

Pagina's

Abonneren op Downloads en documentatie